logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Blanca-Ana Roig Rechou (ELOS)

   • Universidad
    • Universidad de Santiago de Compostela
   • Cargo
    • Doctora en Filoloxía galega-portuguesa. Catedrática de EU.
   • Empresa
    • Dpto. Filoloxía Galega. Facultade Ciencias da Educación
   • Email
   • Teléfono
    • 981563100
   • Localidad
    • Santiago de Compostela
   • Dirección
    • Avda. Xoan XXIII, s/n
 
  • Lineas de investigación

    • LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
     Teoría de LIJ
 
  • Publicaciones

    • LIBROS:

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1996a. Informe de literatura 1995. Santiago de Compostela: Centro de Investigaciones Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro"/ Xunta de Galicia.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1996b. A nosa literatura infantil e xuvenil 1994. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / GÁLIX.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1996c. A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Teses en microficha da Universidade de Santiago de Compostela, nº 578, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1997. Informe de literatura 1996. Santiago de Compostela: Centro de Investigaciones Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro"/ Xunta de Galicia.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1998a. Informe de literatura 1997. Santiago de Compostela: Centro de Investigaciones Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro"/Xunta de Galicia.

     Tarrío Varela, Anxo (dir.). 1998b. Diccionario de termos literarios a-d. Santiago de Compostela: Centro de Investigaciones Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro"/Xunta de Galicia.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1999. Informe de literatura 1998. Santiago de Compostela: Centro de Investigaciones Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro"/Xunta de Galicia.

     Roig-Rechou, Blanca Ana et al. 2000. "Descripción e avaliación da investigación de literatura infantil e xuvenil galega" en Ruzicka, V., Vázquez, C. y Lorenzo, L. Literatura infantil y juvenil: tendencias actuales en investigación. Vigo: Universidade de Vigo, 105-120.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2000a. Informe de Literatura 1999. A Literatura galega no 1999 e a súa recepción. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2000b. A poesía infantil e xuvenil en Galicia. Santiago de Compostela: Teófilo Piñeiro Edicións.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2001a. Informe de Literatura 1995-2000. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2001b. A nosa literatura infantil e xuvenil 1999. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Gálix.

     GRUPO CELT (formado por Blanca-Ana Roig Rechou et al.). 2001c. Children’s books from Galicia. Rights 2001.Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2002a. A aventura de oír, contar e ler. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural.

     Soto López, Mª (coord.). 2002b. A nosa Literatura infantil e xuvenil 2000. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Gálix.(Blanca-Ana Roig Rechou é redactora deste volume).

     GRUPO CELT (formado por Blanca-Ana Roig Rechou et al.). 2002c. Children’s books from Galicia. Rights 2002. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2003a. Informes de Literatura 1995-2001. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana [formando parte do EQUIPO GLIFO xunto a Anxo Tarrío (dir.), Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas, Anxo Abuín González e Darío Villanueva]. 2003b. Diccionario de termos literario e-h. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     GRUPO CELT (formado por Blanca-Ana Roig Rechou et al.). 2003c. Children’s books from Galicia. Rights 2003. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.

     Raviña Rosende, Amparo (coord.). 2003d. A nosa Literatura infantil e xuvenil 2001. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Gálix. (Blanca-Ana Roig Rechou é redactora deste volume).

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2004a. Informes de Literatura 1995-2002. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Agrelo Costas, Eulalia (coord.). 2004b. A nosa Literatura infantil e xuvenil 2002. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Gálix. (Blanca-Ana Roig Rechou é redactora deste volume).

     Roig Rechou, Blanca-Ana e María Jesús Agra Pardiñas (coords.). 2004c. A memoria das guerras na Literatura infantil e xuvenil en lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Gálix.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2004d. Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Servicio Galego de Igualdade.

     Mociño González, Isabel (coord.). 2004e. A nosa Literatura infantil e xuvenil 2003. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Gálix. (Blanca-Ana Roig Rechou é redactora deste volume).

     GRUPO CELT (formado por Blanca-Ana Roig Rechou et al.). 2004f. Children’s books from Galicia. Rights 2004. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.

     Agrelo Costas, Eulalia et al. 2005. Tratamento dos conflictos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega, en Ruzicka, V., Vázquez, C. y Lorenzo, L. (eds.). Mundos en conflicto: representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerra en la literatura. Vigo: Universidade de Vigo, 71-91.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.).2005a. Informe de literatura 2003. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Gemma Lluch (coords.). 2005b. Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, Universidade de Santiago de Compostela.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2005c. Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

     GRUPO CELT (formado por Blanca-Ana Roig Rechou et al.). 2005d. Children’s books from Galicia. Rights 2005. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2006a. Informe de Literatura 2004. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords.). 2006b. Multiculturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2006c. Informe de literatura 2005. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords.). 2007a. Teatro infantil do texto á representación.Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia.

     Roig Rechou, Blanca-Ana, José António Gómes e Ana Margarida Ramos (eds.). 2007b. 12ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores. Ourense.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e José António Gómes (coord.). 2007c. Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone. Porto: Deriva Editores.

     Roig Rechou, Blanca Ana e Mónica Domínguez (coords.). 2007d. The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh. Tehran-Iran.

     Roig Rechou, Blanca Ana (coord.) (2007e). Informe de literatura 2006. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Roig Rechou, Blanca Ana et al. (2007f). Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación infantil. Grupo de didácticas especiais e adxuntos. Proxecto ACSUG. Santiago de Compostela: ACSUG.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. (2008a). Docencia, Investigación y Crítica de LIJ en el Marco Ibérico. Informe 2004-2007. Cuenca: LIJMI/ Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)-Universidad de Castilla-La-Mancha.

      

     (Coordinadora y redactora con VV.AA.), Docencia, Investigación y Crítica de LIJ en el Marco Ibérico. Informe 2004-2007, Cuenca: LIJMI/ Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)-Universidad de Castilla-La-Mancha, 2008,  68 pp. (DL: CU-23-2008) (ISBN: 978-84-691-3234-0). También se puede consultar en la página web: http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/ (Apartado “Descargas/ En línea”).

      
     (Directora, coordinadora y redactora con VV.AA.), Informe de literatura 2007, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2008. (ISBN: 879-84-453-4696-9). Publicado en CD-ROM. También puede consultarse en la web del Centro (www.cirp.es/recursos).
      
     (Coordinadora con Isabel Soto López y Pedro Lucas Domínguez), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, ilust. José María Mesías Lema, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2008, 399 pp. (ISBN: 978-84-9782-885-7)
      
     La Literatura Infantil y Juvenil Gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor/A Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor, ilust. Xosé Cobas Gómez, Madrid/Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil/ Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Consellería de Cultura e Deporte), octubre 2008, 196 pp. (DL: M-45287-2008) (ISBN: 978-84-691-9847-6). Se puede consultar también en http://webspersoais.usc.es/persoais/blanca.roig/. 
      
     (Coordinadora con Ana Margarida Ramos y José António Gómes), Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à literatura dramática, Porto: Deriva Editores, 2009, 195 pp. (ISBN: 978-972-9250-46-0)
      
     (Coordinadora con Ana Margarida Ramos, José António Gomes, Sara Reis y Marta Neira), A memória nos livros: Historia e histórias, Porto: Deriva Editores, setembro 2009, 175 pp. (ISBN: 978-972-9250-63-7)
      
     (Coordinadora con Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2009, 427 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1).
      
     (Directora, coordinadora y redactora con VV.AA.), Informe de literatura 2008, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2009. (ISBN: 978-84-453-4841-3). Publicado en CD-ROM. También puede consultarse en la web del Centro (www.cirp.es/recursos).
      
     (Coordinadora con Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez), Reescrituras do conto popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, 247 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1 ).
      
     (Editora con María Jesús Agra Pardiñas), Itinerario de Lecturas. De Camiño Compostela pola LIX, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS, 2010, 133 pp (ISBN: 978-84-693-1194-3).
      
     (Editora con Carmen Franco Vázquez), A Santiago. Relatos Infanto-Xuvenís para o Camiño, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS, 2010, 167 pp (ISBN: 978-84-693-1193-6).
      
     (Directora, coordinadora y redactora con VV.AA.), Informe de literatura 2009, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010. (ISBN: 978-84-453-4946-5). Publicado en CD-ROM. También puede consultarse en la web del Centro (www.cirp.es/recursos).
      
     (Coordinadora con José António Gomes, Isabel Mociño y Ana Margarida Ramos), Maré de Livros, Porto: Deriva Editores, col. Deriva, n.º 15, novembro 2010. (ISBN:972-978-9250-73-6).
      
     (Coordinadora con Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez), O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 2011, 443 pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1). 
      
     (Coordinadora junto a Lourdes Lorenzo García y Veljka Ruzicka Kenfel), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, 480 pp. (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book.
      
     (Coordinadora junto a Lourdes Lorenzo García), Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, edición de Rui Ramos y Ana Fernández Mosquera, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação-Universidade do Minho), col. Estudos.02, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). CD-Rom/E-book.
      
     (Coordinadora), A crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil. Monográfico, A Coruña: Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)/Comisión Executiva da Sección de Crítica da AELG, 2011, 140 pp. (ISSN: 1989-7340). (http://www.aelg.org/resources/publications/1327921997191IIXornadaCriticaAELG.pdf)  
      
     (Directora, coordinadora y redactora con VV.AA.), Informe de literatura 2010, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011, (ISBN: 978-84-453-5021-8). Publicado en CD-ROM. También puede consultarse en la web del Centro (www.cirp.es/recursos).
      
     (Coordinadora junto a Lourdes Lorenzo García y Veljka Ruzicka Kenfel) Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, edición de Beatriz Rodríguez Rodríguez y Sara Reis da Silva, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2011 (ISBN: 978-972-8952-23-5). CD-Rom/E-book.
      
     (Directora, coordinadora y redactora con VV.AA.) Informe de literatura 2011, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2012, (en proceso de edición). Publicado en CD-ROM. También se podrá consultar en la web del Centro (www.cirp.es/recursos).
      
     (Coordinadora con Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez), A narrativa xuvenil a debate (2000-2011), ilust. Pablo Vidal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 2012, 368 pp. (ISBN: 978-84-9914-429-0). 
      
     (Miembro del Comité asesor) Colecciones “Las amistades de Hércules” y “Los imperdibles de Hércules”, de Hércules de Ediciones.
      
     (Editora junto a Veljka Ruzicka Kenfel) The Representations of Spanish Civil War in the European Children’s Narratives (1975-2008), Alemania: Peter Lang, 2012 (en prensa)
      
     (Editora junto a Veljka Ruzicka Kenfel y Ana Margarida Ramos), La Guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil, Universidade do Minho / LIJMI-Universidad de Santiago de Compostela, 2012 (en prensa)
      


     PUBLICACIONES EN LIBROS:

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1990. “Necesidade e transcendencia do libro infantil” en O mundo editorial galego. Revisión dunha década 1978/1988. A Coruña: Publicacións do Concello de Santiago e Vigo, 42-45.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2000a. “Historia crítica de la Literatura infantil y juvenil gallega”, en Eloy Martos Núñez, José María Corrales, Arturo González, Sara Moreno (eds.). Actas del II Congreso de Literatura infantil y juvenil “Historia crítica de la literatura infantil e ilustración ibéricas”. Cáceres: Editoral Regional de Extremadura, 59-71.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2000b. “Descrición e avaliación da investigación sobre literatura infantil e xuvenil galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García (eds.). Literatura infantil y juvenil: tendencias actuales en investigación. Vigo: Publicacións da Universidade de Vigo, 71-91.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2001. “Achega para unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade”, en VVAA. Congreso literatura galega e do norte de Portugal. Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela, dos días 25 ao 28 de decembro de 2000. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Dirección Xeral de Cultura, Comunicación social e Turismo.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2002a. “La literatura infantil y juvenil en Galicia”/ “A literatura infantil e xuvenil en Galicia”, en Darío Villanueva Prieto y/e Anxo Tarrío Varela (coords.). La Literatura desde 1936 hasta principios del siglo XXI: Narrativa y traducción/A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e traducción. A Coruña: Hércules Ediciones, 380-501.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2002b.“Introducción” ao cap. I, en Eulalia Agrelo Costas et al. (coords.). Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 23-26.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2003a.“La recepción, el imaginario y la realidad social en la literatura infantil y juvenil gallega”, en José Antonio Fernández Vázquez, Ana Isabel Labra Cenitagoya e Esther Laso y León (eds.). Realismo social y mundos imaginarios: una convivencia para el siglo XXI. Alcalá de Henares: Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 476-489.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2003b. “Avilés de Taramancos e a literatura infantil e xuvenil”, en Charo Ferreiro e Inmaculada Pena (coord). Congreso de Avilés de Taramancos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 43-51.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2004. “O Contexto. Carlos Casares e a configuración do teatro infantil e xuvenil galego”, en As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Versión e dirección de José Caldas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/IGAEM, 38-105.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005a. “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 141-167.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005b. “Gemma Lluch. Análisis de narrativas infantiles y juveniles”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 297-298.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005c. “Glosario”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 11-17.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005d. “Cronobibliografía”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 107-116.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005e. “Jules Verne en lingua galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 143-149.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005f. “Bibliografía selectiva”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 179-180.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005g. “Literatura infantil y juvenil y canonización”, en Mª Carmen Utanda, Pedro C. Cerrillo Torremocha y Jaime García Padrino (coords.). Literatura infantil y educación literaria. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 185-194.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005h.“Literatura, infancia e mocidade na Serra do Barbanza”, en Anuario Barbantia. Santiago de Compostela: Gráficas Garabal, 155-173.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2005i. “Tratamento dos conflitos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García. Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la literatura infantil y juvenil. Vigo: Universidade de Vigo,. 71-91.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Mª Jesús Agra Pardiñas. 2006a. “Artextos”. Los álbumes infantiles”, en Fernando Fraga de Azevedro (coord.). Actas do 2º Congresso Internacional “Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”. Braga: Instituto de Estudos da Criança (IEC)- Universidade do Minho.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2006b. “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 51-59.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Isabel Mociño González. 2006c. “O centro do labirinto, de Agustín Fernández Paz”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 131-146

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Teresa Sixto Rey. 2006d. “Cara a un lugar sen nome, de Antonio García Teijeiro”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 147-159.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2006e. “Os premios literarios infantís e xuvenís no marco Ibérico: Tradición e innovación”, en Armindo Mesquita (coord.). Mitologia, tradição e inovação. (Re) leituras para uma nova literatura infantil. Gaia (Portugal): Edições Gailivro, 203-212.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2006f. “Ramón Piñeiro e a literatura infantil”, en Charo Ferreiro e Inmaculada Pena (coords.). Encontro Ramón Piñeiro. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, 29-39.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e María López Suárez. 2007a. “Panorama histórico do teatro infantil galego”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Teatro infantil do texto á representación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 99-120.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2007b. “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Teatro infantil do texto á representación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 207-215.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2007c. “Teatro do absurdo, humor e realismo crítico en As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Teatro infantil do texto á representación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 241-250.

     Roig Rechou, Blanca-Ana et al. 2007d. “Grandes autores para pequenos leitores”, en José António Gómes, Blanca-Ana Roig Rechou e Ana Margarida Ramos (eds.). 12ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores, Ourense. Publicado en CD-ROM.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2007e. “Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega (1960-1985)”, en Blanca-Ana Roig Rechou e José António Gómes (coords.). Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone. Porto: Deriva Editores, 53-94.

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Mª Jesús Agra Pardiñas. 2007f. “Artextos: los álbumes infantiles”, en Fernando Azevedo, Joaquim Machado de Araújo, Cláudia Sousa Pereira e Alberto Filipe Araújo (coords.). Imaginário, Identidade se Margens. Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil. Gaia-Porto: Gailivro, 439-446.

     Roig Rechou, Blanca Ana. 2008a. “Los premios literarios en la comunidad interliteraria española. Corrientes y temas”, en Pedro C. Cerrillo Torremocha, Cristina Cañamares Torrijos y César Sánchez Ortiz (coords.). Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Macha, 163-173.

     “Los premios literarios en la comunidad interliteraria española. Corrientes y temas”, en Pedro C. Cerrillo Torremocha, Cristina Cañamares Torrijos y César Sánchez Ortiz (coords.), Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores, Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Macha, col. Estudios, nº 113, 2007, pp. 163-173. (ISBN: 978-84-8427-554-1).

      
      “Xosé María Álvarez Blázquez nos inicios da Literatura Infantil e Xuvenil Galega”, en Anxo Tarrío Varlea (coord.), Día das Letras Galegas. Xosé María Álvarez Blázquez, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 107-123.
      
      “A Guerra Civil na narrativa infantil e xuvenil galega: unha temática incompleta”, en Blanca Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, ilust. José María Mesías Lema, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 69-102. (ISBN: 978-84-9782-885-7).
      
     “Memorias dun neno labrego y la obra de Xosé Neira Vilas”, en Ana Pelegrín, Mª Victoria Sotomayor, Alberto Urdiales (eds.), Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del exilio del 39, Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones), 2008, pp. 155- 167. (ISBN: 978-84-369-4592-8).
      
      “Cara a visibilidade de Balbino e de Memorias dun neno labrego”, en Ismael González Díaz (coord. e editor), Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino o neno labrego, 
     Ourense: Edicións Ismael González P. C., S. L., 30 de diciembre de 2008. (ISBN: 978-84-612-9058-1).
      
     “Educación literaria e historias literarias”, en Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris e Eduardo Moscoso Mato (eds.), A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, 2008, pp. 333-342. (ISBN: 978-84-9887-118-0).
      
     (Con la colaboación de Eulalia Agrelo Costas y Marta Neira Rodríguez), “Apuntamentos para unha historia da literatura dramática infantil e xuvenil galega. Unha selección e obras e autores”, en Blanca Ana Roig Rechou, Ana Margarida Ramos e José António Gómes (coords.), Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à literatura dramática, Porto: Deriva Editores, 2009, pp. 74-153. (ISBN: 978-972-9250-46-0).
      
     “A poesía infantil no século XXI en Galicia”, en Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2009, pp. 77-108. (ISBN: 978-84-9914-026-1).
      
     (Con la colaboración de Eulalia Agrelo, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez y Celia Vázquez), “A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego”, en Ana Margarida Ramos, José António Gómes, Sara Reis, Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira (coords.), A memória nos livros: Historia e histórias, Porto: Deriva Editores, septiembre de 2009, 55-72 pp. (ISBN: 978-972-9250-63-7).
      
     “A investigación da literatura infantil e xuvenil no marco ibérico. Unha rede temática: obxectivos, retos e actividades”, en Olivia Rodríguez González e Laura Mariño Sánchez (eds.), Novas achegas ao estudo da cultura galega. enfoques literarios e socio-históricos A Coruña: Servizo de publicacións de la Universidad de A Coruña, 2009, 219-228 pp. (ISBN: 978-84-94749-347-5)
      
     (Con la colaboración de Marta Neira Rodríguez), “El papel de la mujer en la literatura infantil y juvenil gallega hasta el año 2006”, en Celia Vázquez (ed.), Diálogos intertextuais 3: En busca de la voz femenina. Temas de género en la literatura infantil y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica, Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 329-348 (ISBN: 978-3-631-58922-9).
      
     (Con la colaboración de María Jesús Agra e Isabel Freire Bazarra), “El audiovisual infantil y juvenil gallego: descripción y evaluación”, en Carmen Becerra Suárez e Ana Fernández Mosquera (eds.), Diálogos intertextuais 1: De la palabra a la imagen. Estudios de literatura infantil y juvenil, Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 123-135 (ISBN: 978-3-631-58931-1).
      
     (Con la colaboración de María Jesús Agra y Carmen Franco Vázquez), “Texto-imagen: A lingua das bolboretas, de Manuel Rivas”, en Susana Pérez Pico e Manuel A. Candelas Colodrón (eds.), Diálogos intertextuais 4: Estudios de literatura infantil y juvenil: medios audiovisuales, Frankfurt: Peter Lan, 2010, pp. 15-23 (ISBN: 978-3-631-58921-2).
      
     “Uxío Novoneyra: identidade e soños”, en Anxo Tarrío (ed.), Uxío Novoneyra. Día das Letras Galegas 2010, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidad de Santiago de Compostela, 2010, pp. 83-97. (ISBN: 978-84-9887-289-7).
      
     (Con la colaboración de Carmen Ferreira Boo), “O conto de transmisión oral na LIX galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez (coords.), Reescrituras do conto popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, pp. 83-105 (ISBN: 978-84-9914-026-1).
      
     (Con la colaboración de Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo y Esther de León Viloria) “A recepción de Lois Pereiro (1996-2010)”, en Día das Letras Galegas 2011. Lois Pereiro (eds. Mª Xesús Nogueira Pereira e Anxo Tarrío Varela). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 117-165. (ISBN: 978-84-9887-697-0).
      
     “Un álbum literario para nenos sobre personaxes sen idade. Avós, de Chema Heras Varela e Rosa Osuna”, en O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez, ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 2011, pp. 189-205. (ISBN: 978-84-9914-295-1).
      
     (Con la colaboración de Marta Neira Rodríguez), “Cómo mirar al otro en la narrativa infantil y juvenil gallega. Siglo XXI”, en Izaro Arroita & Mari Jose Olaziregi & Itziar Zubizarreta (editoreak/editoras), El Libro Infantil y Juvenill desde la diversidad cultural/ Haur eta Gazte Liburua kultura aniztasunean, Galtzagorri Elkartea & Erein Argitaletxea, 2011, pp. 216-226 del CD. (ISBN: 978-84-9746-709-4) (DL: SS-1041-2011).
      
     “Grupo de investigación LITER21. Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, pp. 175-190. (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book.
      
     (Con la colaboración de Veljka Ruzicka Kenfel), “La Guerra Civil española en las narraciones infantiles y juveniles. Un proyecto de investigación”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação-Universidade do Minho), col. Estudos.01, pp. 321-335 (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book.
      
     “Dúas periferias: Literatura Infantil e Xuvenil e Crítica literaria. Unha reivindicación cara á saída delas”, en II Xornada da Crítica Galega. A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Escrita Contemporánea. Q, Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, 2011, pp. 11-13. (http://www.aelg.org/resources/publications/1327921997191IIXornadaCriticaAELG.pdf) 
      
     “La guerra civil española aludida y recordada. Obras de fronteras, ambivalentes, crossover”, en Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, edición de Rui Ramos y Ana Fernández Mosquera, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.02, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). CD-Rom/E-book.
      
     “A Representação do Sistema Educativo e dos Profesores numa Seleccão de Obras Narrativas que tratam a Guerra Civil Espanhola”, en Fernando Azevedo, Armindo Mesquita, Ângela Balça e Sara Reis da Silva (coords.), Globalização na Literatura Infantil. Vozes, Rostos e Imagens, Estados Unidos da América: Lulu Entreprises, Raleigh, N.C., 2011, pp. 155-183. 
      
     (Con la colaboración de Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González) “Manuel María y la construcción de la identidad a partir de su obra infantil y juvenil”, en Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, de Beatriz Rodríguez Rodríguez y Sara Reis da Silva (eds.), Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2012, pp. 13-28 del CD-Rom/E-book.
      
     (Con la colaboración de José María Mesías Lema) “Literatura y Arte: la animación con plastilina como estrategia de ilustración” en Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, de Beatriz Rodríguez Rodríguez y Sara Reis da Silva (eds.), Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2012, pp. 423-432 del CD-Rom/E-book.
      
     “Los inicios de la literatura juvenil gallega desde la emigración”, en Laura Herrero (ed.), La oralidad y el mito. Rescate de la imaginación infantil y juvenil en el siglo XXI , ALIJME: México, 2012 (en prensa).
      
     “Aqueles anos do Moncho y los inicios de la narrativa sobre la Guerra civil en la Literatura Juvenil gallega”, en Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (eds.) The Representations of Spanish Civil War in the Eurpean Children’s Narratives (1975-2008), Alemania: Peter Lang, 2012 (en prensa)
      


     ARTÍCULOS:

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1985a. “A LECTURA INFANTIL HOXE: Orientacións e materiais”, Chorimas, 3, 69-72.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1985b. “O club de URSULA HEINZE”, “Artes e Letras”, Faro de Vigo.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1985c. “A LECTURA INFANTIL HOXE: Premio e colección “O barco de Vapor”, Chorimas, 4, 85-90.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1985d. “O premio nacional de Literatura infantil e Xuvenil”, “A Pizarra”, Faro de Vigo.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1995a. “Helena Villar Janeiro: Unha mestra na Literatura Infantil e Xuvenil Galega”, Adaxe, 11, 139-152.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1995b.“A literatura infantil e xuvenil: consideracións xerais”, Boletín Galego de Literatura, 14, 119-135.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.. 1995c.“Domingo Blanco Pérez, Historia da literatura popular galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago/Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, col. Divulgación, 1994, 195 pp.”, Boletín Galego de Literatura, 14, 175-177.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1995d. “A literatura infantil”, Literatura Galega, Coloquio/ Letras, 137/138, 216-220.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 1996a. “Bibliografía comentada sobre a Literatura infantil e xuvenil en galego no 1994”, Adaxe, 12, 151-171.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1996b. “A literatura infantil e xuvenil en galego dende 1900 a 1950”, Boletín Galego de Literatura, 15-16, 77-105.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1997a. “Pura e Dora Vázquez na literatura infantil e xuvenil galega”, Festa da palabra silenciada, 13, 81-85.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.1997b.“Dúas mestras na literatura infantil e xuvenil galega: Pura e Dora Vázquez Iglesias”, Adaxe, 13, 211-221.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1997c. “Literatura infantil gallega”, Quimera, “Galicia Tierra de letras”, 158-159, 118-121.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1999a. “La literatura infantil y juvenil gallega”, Ínsula, 629, 31-33.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1999b. “Pura e Dora Vázquez, dúas mestras na literatura infantil e xuvenil galega”, Fadamorgana, 2, 12-16.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 1999c. “Os primeiros pasos cara á formación do sistema literario infantil e xuvenil”, Fadamorgana, 2, 28-37.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2001a.“Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 33, 207-218.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2002a. “Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 34, 253-261.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2002b. “Literatura infantil e xuvenil. Carlos Casares in memoriam (1942-2002)”, Revista Galega do Ensino, 35, 235-243.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2002c.“Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 37, 151-159.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2003a.“Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 38, 193-204.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2003b. “Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 39, 161-169.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2003c.“Belidadona”, Malasartes (Cadernos de literatura para a infância e a juventude), 11, 33.

     Roig Rechou, Blanca-Ana.2004a.“Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 42, 161-169.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2004b. “Literatura infantil e xuvenil”, Revista Galega do Ensino, 43, 213-221.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2004c. “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 141-167.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2005a.“Gemma Lluch. Análisis de narrativas infantiles y juveniles”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 297-298.

     Roig Rechou, Blanca-Ana. 2007a. “Gaygou’s Children and Young Adult’s Literature”, The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, 49. Tehran-Iran, 37-47.

      

      “Gaygou’s Children and Young Adult’s Literature”, en The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, 13th year, summer 2007, vol. 49, Tehran-Iran, pp. 37-47. 

      
     - (Con la colaboración de Marta Neira Rodríguez), “Escrito por mulleres”, en Violencia, monográfico de Festa da palabra silenciada, Nº 23, Vigo: FIGA, 2007, pp.136-146. 
      
     - “Investigación e Literatura infantil e xuvenil na CII: situación actual e propostas de futuro”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 15 (II série), “Estudos”, Porto Editora, decembro 2007, pp. 25-33.
      
     - “Agustín Fernández Paz: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Perfil”, Porto Editora, outubro 2008, pp. 8-12.
      
     - “A Literatura Infantil e Xuvenil ao servizo da sociedade”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Estudos”, Porto Editora, outubro 2008, pp. 21-25.
      
     - “Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, pp. 87-89.
      
     -  “As escritoras na súa terra. Homenaxe a Pura e Dora Vázquez”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, 90-91 pp.
      
     - (Con la colaboración de Sara Reis), “Encontros en Porto. Con Manuel António Pina”, Boletín Galego de Literatura, nºs 36-37 (2º semestre 2006), “Encontros”, 2008, pp. 255-267.
      
     - (Con la colaboración de Isabel Soto), “En Santiago de Compostela con Agustín Fernández Paz”, Boletín Galego de Literatura, n.º 38 (2º semestre 2007), “Encontros”, 2008, pp.161-178. 
      
     - “La aportación decisiva de Carlos Casares a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)”, en AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 7 (2), “Artículos”, 2009, pp. 117-140 (ISSN: 1578-6072).
      
     - “Antonio García Teijeiro: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 17 (II série), “Perfil”, Porto Editora, abril 2009, pp. 13-17.
      
     - “Paco Martín e Ramón Lamote Miñato”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 20 (II série), “Perfil”, Porto Editora, novembro 2010, pp. 15-19.
      
     - “Da literatura para a infància à literatura de fronteira: Agustín Fernández Paz e Lygia Bojunga”, Estudos de literatura brasileira contemporànea, n.º 36, “Dossiê: literatura infantojuvenil”, Brasília, julho/dezembro 2010, pp. 153-171 (ISSN: 1518-0158). 
      
     - “Two contemporary classics: Agustín Fernández Paz and Lygia Bojunga”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Estudios”, 2011, pp. 177-190 (ISSN: 1578-6072).
      
     - “Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade, de José António Gomes”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Em galego”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 117-118 (ISSN: 0874-7296). 
      
     - “Gomes, José António (2010), Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 255-258 (ISSN: 1578-6072).  
      
     - “Educación literaria. Literatura Infantil y Juvenil. Una propuesta multicultural”, in Revista Educação&Realidade, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faculdade de Educação): volumen 35, n.º 3, set./dez. 2012, pp. 362-370. 
      
     - “Educação literária e cânone literario escolar”, in Letras de Hoje. Estudos e debates de assuntos de linguística, literatura e língua portuguesa/ Programa de Pos-Graduação em Letras da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: EDIPUCRS, vol. 4, n.º 3 (julho-setembro 2010), pp. 75-79. (ISSN: 0101-3335). 
      
     - (Con la colaboración de Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño González y Marta Neira Rodríguez), “A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI: tendencias e correntes”/ “Some Trends of the Galicien Young and Children Literature in XXIth Century”, en Antípodas. Próxima publicación.
      
      
     “Gaygou’s Children and Young Adult’s Literature”, en The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, 13th year, summer 2007, vol. 49, Tehran-Iran, pp. 37-47. 
      
     (Con la colaboración de Marta Neira Rodríguez), “Escrito por mulleres”, en Violencia, monográfico de Festa da palabra silenciada, Nº 23, Vigo: FIGA, 2007, pp.136-146. 
      
     “Investigación e Literatura infantil e xuvenil na CII: situación actual e propostas de futuro”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 15 (II série), “Estudos”, Porto Editora, decembro 2007, pp. 25-33.
      
     “Agustín Fernández Paz: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Perfil”, Porto Editora, outubro 2008, pp. 8-12.
      
     “A Literatura Infantil e Xuvenil ao servizo da sociedade”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Estudos”, Porto Editora, outubro 2008, pp. 21-25.
      
     “Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, pp. 87-89.
      
     “As escritoras na súa terra. Homenaxe a Pura e Dora Vázquez”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, 90-91 pp.
      
     (Con la colaboración de Sara Reis), “Encontros en Porto. Con Manuel António Pina”, Boletín Galego de Literatura, nºs 36-37 (2º semestre 2006), “Encontros”, 2008, pp. 255-267.
      
     (Con la colaboración de Isabel Soto), “En Santiago de Compostela con Agustín Fernández Paz”, Boletín Galego de Literatura, n.º 38 (2º semestre 2007), “Encontros”, 2008, pp.161-178. 
      
     “La aportación decisiva de Carlos Casares a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)”, en AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 7 (2), “Artículos”, 2009, pp. 117-140 (ISSN: 1578-6072).
      
     “Antonio García Teijeiro: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 17 (II série), “Perfil”, Porto Editora, abril 2009, pp. 13-17.
      
     “Paco Martín e Ramón Lamote Miñato”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), revista semestral, n.º 20 (II série), “Perfil”, Porto Editora, novembro 2010, pp. 15-19.
      
     “Da literatura para a infància à literatura de fronteira: Agustín Fernández Paz e Lygia Bojunga”, Estudos de literatura brasileira contemporànea, n.º 36, “Dossiê: literatura infantojuvenil”, Brasília, julho/dezembro 2010, pp. 153-171 (ISSN: 1518-0158). 
      
     “Two contemporary classics: Agustín Fernández Paz and Lygia Bojunga”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Estudios”, 2011, pp. 177-190 (ISSN: 1578-6072).
      
     “Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade, de José António Gomes”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Em galego”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 117-118 (ISSN: 0874-7296). 
      
     “Gomes, José António (2010), Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 255-258 (ISSN: 1578-6072).  
      
     “Educación literaria. Literatura Infantil y Juvenil. Una propuesta multicultural”, in Revista Educação&Realidade, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faculdade de Educação): volumen 35, n.º 3, set./dez. 2012, pp. 362-370. 
      
     “Educação literária e cânone literario escolar”, in Letras de Hoje. Estudos e debates de assuntos de linguística, literatura e língua portuguesa/ Programa de Pos-Graduação em Letras da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: EDIPUCRS, vol. 4, n.º 3 (julho-setembro 2010), pp. 75-79. (ISSN: 0101-3335). 
      
     (Con la colaboración de Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño González y Marta Neira Rodríguez), “A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI: tendencias e correntes”/ “Some Trends of the Galicien Young and Children Literature in XXIth Century”, en Antípodas. Próxima publicación.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL