logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Isabel Mociño González (ELOS)

   • Universidad
    • Universidad Vigo
   • Cargo
    • Lcda. Filoloxía Galego-Portuguesa
   • Empresa
    • Facultad de Educación y Trabajo Social
   • Email
 
  • Observaciones

    • Miembro de ELOS

 
  • Lineas de investigación

    • LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
     Literatura fantástica / Cuentos de hadas
     Teoría de LIJ
 
  • Publicaciones

    • Roig Rechou, Blanca-Ana (coord., 2000), Informe de Literatura 1999. A literatura galega en 1999 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, 965 pp.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord., 2001), Informes de Literatura 1995-2000, Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-ROM.

     Soto López, Mª Isabel (coord., 2002), A nosa literatura infantil e xuvenil 2000, Santiago de Compostela: GALIX/ Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Turismo e Comunicación), col. Guías Culturais.

     Agrelo Costas, Eulalia et al. 2005. Tratamento dos conflictos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega, en Ruzicka, V., Vázquez, C. y Lorenzo, L. (eds.). Mundos en conflicto: representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerra en la literatura. Vigo: Universidade de Vigo,

     Mociño González, Isabel (2002), “Cancións e rimas de interrelación” e “Coplas e cantigas varias”·en Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), A aventura de oír, contar e ler, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 99 pp.

     Mociño González, Isabel (2002), “Visión das novas tecnoloxías na narrativa de ficción científica infantil e xuvenil galega”, en Agrelo Costas, Mª Eulalia, Adelina Guisande Couñago, Isabel Mociño González, Amparo Raviña Rosende e Isabel Soto López (coords.), Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. Difusión cultural.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord., 2003), Informes de Literatura 1995-2001, Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

     Grupo CELT (2003), Children’s books from Galicia. Rights 2003, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

     Raviña Rosende, Amparo (coord., 2003), A nosa literatura infantil e xuvenil 2001, Santiago de Compostela: GALIX/ Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Turismo e Comunicación), col. Guías Culturais, nº 29.

     Mociño González, Isabel (2003), “Primera aproximación a la narrativa infantil de ficción científica en la literatura gallega”, en Fernández Vázquez, José Santiago, Ana Isabel Labra Cenitagoya e Esther Laso y León (eds.), Realismo Social y mundos imaginarios: una convivencia para el siglo XXI, Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, pp. 638-648.

     Mociño González, Isabel (2003), “Escrito por mulleres”, en Festa da Palabra Silenciada, nº 18, pp. 45-53.

     Mociño González, Isabel (2003), “Livros em Língua Galega. A verdadeira historia do Burro Feldespato”, en Malasartes. Cadernos de literatura para a infância e a juventude, nº 12, novembro, pp. 32-33.

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord., 2004), Informes de Literatura 1995-2002, Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

     Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). 2005. Informe de Literatura 2003. Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

     Mociño González, Isabel. 2005. “Narracións infantís recuperadas de Amador Montenegro Saavedra”, en Lluch Crespo, Gemma y Roig Rechou, Blanca-Ana (coords.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 251-259.

     Mociño González, Isabel. 2005. “Cronobibliografía”, en Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote. Na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia,107-116.

     Mociño González, Isabel. 2005. “Jules Verne en lingua galega”, en Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote. Na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 143-149.

     Mociño González, Isabel. 2005. “Bibliografía selectiva”, en Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote. Na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 179-180.

     Mociño González, Isabel et al. 2005. Children’s books from Galicia. Rights 2005. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

     Mociño González, Isabel; Agrelo Costas, Eulalia; Lago Leis, Juan; Neira Rodríguez, Marta; Raviña Rosende, Amparo; Roig Rechou, Blanca-Ana y Soto López, Mª Isabel. 2005. “Tratamento dos conflitos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en Ruzicka Kenfel, Veljka; Vázquez García, Celia y Lorenzo García, Lourdes (eds.). Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la Literatura infantil y juvenil. Vigo: Universidade de Vigo, 71-91.

     Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). 2006. Informe de Literatura 2004. Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

     Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). 2006. Informe de Literatura 2005. Santiago de Compostela: Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia.

     Mociño González, Isabel. 2006. “Imaxe da identidade nos primeiros produtos de narrativa infantil e xuvenil de ficción científica galega e portuguesa”, en Fraga de Azevedo, Fernando (coord.). Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”. Braga: Universidade do Minho.

     Mociño González, Isabel. 2006. “Raúl”, en Barrena, Pablo (coord.). Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

     Mociño González, Isabel y Roig Rechou, Blanca-Ana. 2006. “O centro do labirinto, de Agustín Fernández Paz”, en Roig Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel y Lucas Domínguez, Pedro (coords.). Multiculturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 131-146.

     Mociño González, Isabel et al. 2006. “Unha selección para a educación literaria”, en Roig Rechou, Blanca-Ana; Soto López, Isabel y Lucas Domínguez, Pedro (coords.). Multiculturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 51-67.

     Mociño González, Isabel; Roig Rechou, Blanca-Ana y Domínguez, Mónica. “Producción da literatura infantil e xuvenil en galego”, en http://www.usc.es/lijmi/ y en http://web.usc.es/~fgroig/publicacions_rede.htm.

     Mociño González, Isabel y Agrelo Costas, Eulalia. 2007. Amador Montenegro Saavedra e a súa obra narrativa en galego. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

     Mociño González, Isabel; Roig Rechou, Blanca-Ana; Agra Pardiñas, Mª Jesús; Neira Rodríguez, Marta y Sixto Rey, Teresa. 2007. “Grandes autores para pequenos leitores. Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega”, en Actas dos 12os Encontros Luso-galaico-franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores. Santiago de Compostela: LIJMI.

      

     (con Blanca-Ana Roig Rechou, Mª Jesús Agra Pardiñas, Marta Neira Rodríguez e Teresa Sixto Rey), “Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega (1960-1985)”, en José António Gomes e Blanca-Ana Roig Rechou (coords., 2007), Grandes autores para pequenos leitores, Porto/Vigo/Santiago de Compostela: Deriva Editores/Grupo de Investigación “Literatura infantil e xuvenil e a súa tradución”/LIXMI (Rede Temática de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil do Marco Ibérico), pp. 53-94 (ISBN: 978-972-9250-29-3).

      

     Informe de Literatura 2006 (2007), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4523-8). Membro do equipo de redacción.


     “Imagen de la identidad en los primeros productos de narrativa infantil y juvenil de ficción científica gallega y portuguesa”, en Azevedo, Fernando, Joaquim Machado de Araújo, Cláudia Sousa Pereira e Alberto Filipe Araújo (coords., 2007), Imaginário, Identidades e Margens. Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil, Gaia-Porto: Gailivro, col. Mitologia e Memória, outubro, pp. 305-316 (ISBN: 979-989-557-421-6).

      
     (con Eulalia Agrelo Costas), “A silenciosa subversión do universo feminino como consecuencia da Guerra Civil: A sombra descalza, de An Alfaya”, en Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez, (coords., 2008), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, pp. 195-206 (ISBN:978-84-9782-885-7). 

      

     Informe de Literatura 2007 (2008), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 879-84-453-4696-9).

     The Governamental Supports for Children and Young Adult’s Literature”, Pazhuhesh Nameh. The Research Quaterly of Children&Youth’s Literature, volume 13, nº 49, Iran, summer 2007, pp. 6-16.


     “Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Teatro infantil. Do texto á representación”, Lazarillo. Revista de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, nº 18, “Estudios sobre Historia, Teoría y Crítica”, Madrid, 2007, pp. 57-61.

      

      “As aventuras de Said e Sheila, de Ramón Caride Ogando”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 15, II série, “Recenções e notas críticas”, decembro 2007, Porto Editora, pp. 77-78  (ISSN: 0874-7296).


     “Teatro Infantil do texto á representación, Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez, (coords.)”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 15, II série, “Recenções e notas críticas”, decembro 2007, Porto Editora, pp. 87-88 (ISSN: 0874-7296).

      

     Docencia, investigación y crítica de LIJ en el Marco Ibérico, Santiago de Compostela/Cuenca: Literatura Infantil y Juvenil en el Marco Ibérico (LIJMI) / Centro de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)/ Universidad de Castilla-La Mancha, 2008 (DL: CU-23-2008).


     (con Blanca-Ana Roig Rechou), “Unha rede temática de investigación: obxectivos e retos”, en Rösing, Tania M.K. e Miguel Rettenmaier (orgs., 2008), Leitura dos espaços e espaços de leitura / Lectura de los espacios y espacios de lectura, Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo / Badajoz: Universidades Lectoras, pp. 271-284.

      

     “Novos modos de análise. Investigación. A universidade ten o reto de consolidar a produción científica en literatura infantoxuvenil”, Tempos Novos, “Protexta”, nº 6, “Especial LIX”, primavera 2008, p. 9.

      

     “A viaxe de Vionta, de Domingo Tabuyo”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 16, II série, “Recenções e notas críticas”, outubro 2008, Porto Editora, pp. 78-79 (ISSN: 0874-7296).

      

     “Ratas, de Xaquín Marín”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 16, II série, “Recenções e notas críticas”, outubro 2008, Porto Editora, pp. 82-83 (ISSN: 0874-7296).


     “As traducións entre a literatura infantil e xuvenil galega e vasca”, Un mundo, muchas miradas / Mundu bat, begirada anitz, n.º 1, decembro 2008, Universidade do País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, pp. 81-100 (ISSN: 1889-2663).

      

     (con Eulalia Agrelo Costas e Marta Neira Rodríguez), “Las antologías en la literatura infantil y juvenil gallega como instrumentos didácticos en la enseñanza”, Tabanque. Revista pedagógica, n.º 21, Universidad de Valladolid, 2008, pp. 139-160 (ISSN: 0214-7742).


     “Encontro con Tania Mariza Kuchenbecker Rösing en Passo Fundo. Rio Grande do Sul”, Boletín Galego de Literatura, n.º 39-49, 2º semestre 2008, pp. 351-364 (ISSN: 0214-9117). 


     Informe de Literatura 2008 (2009), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4841-3).


     (con Blanca-Ana Roig Rechou, Eulalia Agrelo Costas, Marta Neira Rodríguez e Celia Vázquez García), “A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego”, en Ramos, Ana Margarida, José António Gomes e Sara Reis da Silva (coords., 2009), A Memória nos Livros: História e histórias, Porto: Deriva Editores, “Estudos sobre Literatura e Memória”, pp. 55-72. (ISBN: 978-972-9250-63-7).


      “O ceo dos afogados, de Francisco Castro”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 18, II série, “Recenções e notas críticas”, outubro 2009, Porto Editora, pp. 84-85.


     “Galicia dende a banda deseñada: unha modalidade literaria en expansión”, Un mundo, muchas miradas / Mundu bat, begirada anitz, n.º 2, novembro 2009, Universidade do País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, pp. 77-99 (ISSN: 1889-2663).

      

     “Roig Rechou, B.A. (2008). La literatura infantil y juvenil gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor / A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor, Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil / Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galicia”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 7 (2), 2009, Vigo, Asociación de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), pp. 177-179.

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Carmen Franco Vázquez (eds., 2010), A Santiago. Relatos infanto-xuvenís para o Camiño, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura / ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil) / LIJMI (Rede temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano), 167 pp. (ISBN: 978-84-693-1193-6).  


     Roig Rechou, Blanca-Ana e Mª Jesús Agra Pardiñas (eds., 2010), Itinerario de lecturas. De Camiño a Compostela pola LIX, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura / ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil) / LIJMI (Rede temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano), 133 pp. (ISBN: 978-84-693-1194-3). Membro do equipo redactor.


     Informe de Literatura 2009 (2010), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4946-5). (Membro do equipo de redacción)


     “Poderosa. Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man [Poderosa. Diário duma Garota que Tinha o Mundo na Mão]”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 19, II série, “Recenções e notas críticas”, maio 2010, Porto Editora, pp. 80-81.


     “A renovación dos clásicos. Jules Verne na colección “Xabarín” (agora “Xabaril”) de Xerais”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 20, II série, “Reler”, novembro 2010, Porto Editora, pp. 46-47.

      

     “A profesora Ripaldi”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a infância e a juventude), n.º 20, II série, “Recenções e notas críticas”, novembro 2010, Porto Editora, pp. 81-83.

      

     Agrelo Costas, Eulalia, Adelina Guisande Couñago, Isabel Mociño González, Amparo Raviña Rosende e Isabel Soto López (coords., 2002), Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), 753 pp. (ISBN: 84-453-374-3).


     Mociño González, Isabel (coord., 2003), A nosa literatura infantil e xuvenil 2003, Santiago de Compostela: GALIX/Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Turismo e Comunicación), col. Guías Culturais, nº 32, 159 pp. (ISBN: 84-453-3934-6).

      

     Mociño González, Isabel, Marta Neira Rodríguez, Ana Margarida Ramos e Sara Reis da Silva (coords., 2008), Do Livro á Cena, Porto: Deriva Editores/LIJMI. Rede Temática “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico, 199 pp. (ISBN: 978-972-9250-37-8).

      

     Mociño González, Isabel, Andrés Temprano Ferreiro e Alejandro Mínguez González (coords., 2010), Galicia en Euskadi, Bilbao: Universidade do País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea / Xunta de Galicia (Secretaría Xeral de Política Lingüística), 329 pp. (ISBN: 978-84-9860-373-6).  

      

     Gomes, José António, Isabel Mociño González, Ana Margarida Ramos e Blanca-Ana Roig Rechou (coords., 2010), Maré de Livros, Porto: Deriva Editores/LIJMI. Rede Temática “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico, 115 pp. (ISBN: 978-972-9250-73-6).

      
      (con Eulalia Agrelo Costas), “Contactos e intercambios da Literatura Infantil e Xuvenil galega coa catalá e vasca: diálogos dende a periferia”, en Francisco Lafarga, Luis Pegenaute e Enric Gallén (eds.), Interacciones entre las literaturas ibéricas. Relaciones literarias en el ámbito hispánico: traducción, literatura y cultura, Bern: Peter Lang, 2010, pp. 17-31 (ISBN: 978-3-0343-0448-1).
      
      
     (con Ana Fernández Mosquera), “Rememoración, homenaxe e esperanza en Erika’s Story, de Ruth Vander Zee e Roberto Innocenti”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords., 2011), O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/ Fundación NovaCaixaGalicia, 443 pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1). 
      
      
      
     Informe de literatura 2010, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011, (ISBN: 978-84-453-5021-8). Membro do equipo de redacción
      
      
      
      “Crítica literaria académica sobre Literatura Infantil e Xuvenil en Galicia”, A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil. Escrita Contemporánea. Q, Monográfico. Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, 2011, pp. 15-27.
      
      
      
     “El contacto con otras civilizaciones en O búzio de nácar y A viaxe alucinante de Peter o cosmonauta: una visión de nosotros mismos para la infancia en el sistema literario portugués y gallego”, en Rui Ramos e Ana Fernánez Mosquera (eds., 2011), Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.02, pp. 359-375 (ISBN: 978-972-8952-21-1). CD-Rom/E-book 
      
      
     Estudo comparado de narrativa infantil e xuvenil de ficción científica nas literaturas galega e portuguesa (Universidade de Santiago de Compostela, 2011, 765 pp. (ISBN 978-84-9887-771-7). (Tesis de doctorado; edición digital PDF).
      
      
      “Xaquín Marín e a Reivindicação da Identidade Galega a partir da Banda Deseñada”, en F. Azevedo, A. Mesquita, A. Balça e S. Reis da Silva (2011) (coords.), Globalização na Literatura Infantil. Vozes, Rostos e Imagens, Raleigh N.C., Estados Unidos: Lulu Entreprises, pp. 185-213, (ISBN: 978-1-4710-1319-5).
      
      
     Ramos, Ana Margarida e Isabel Mociño González (eds., 2011), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 480 pp. (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book 
      
      
      “Estudio comparado de la narrativa infantil de ciencia ficción en las literaturas gallega y portuguesa”, OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura, n.º 7, Universidad de Castilla-La Mancha, novembro 2011, pp. 43-55.
      
      
     Informe de literatura 2011, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2012. Miembro del equipo de redacción. 
      
      
     (con Eulalia Agrelo Costas e Blanca-Ana Roig Rechou), “Manuel María y la construcción de la identidad a partir de su obra infantil y juvenil”, en Beatriz Rodríguez Rodríguez e Sara Reis da Silva (eds., 2012), Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, (ISBN: 978-972-8952-23-5) CD-Rom/E-book
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL